Námsmat

Námsmat og próf

Námsmat grundvallast af lögum um grunnskóla nr.91/2008 en þar má lesa í 27.grein:

,,Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskólans.“

Það eru ekki allir sem fá sambærilegt próf. Einstaklingsmiðað nám leggur áherslu á að hver nemandi fái námsmat út frá sínum þroska, getu og bakgrunni. Þegar um slíkt er að ræða er það merkt sérstaklega á námsmatsblöðum.

Frávik annars konar við prófatöku geta verið ólík eins og t.d. próf lesin fyrir nemendur, nemendur fái lengri tíma við úrlausn prófsins, lituð prófablöð eða stækkuð allt eftir þörfum þeirra sem eru með frávik.

Skólaárið í Grunnskóla Bolungarvíkur skiptist í tvær annir. Í lok hvorrar annar er nemendum gefinn vitnisburður, byggður á stöðumati (símati) og prófum. Ekki eru haldnir sérstakir prófdagar heldur fléttast þeir inn í skólastarfið fyrir annarlok. Annaskipti eru í desember (sjá frekari upplýsingar á skóladagatali).

Samræmd próf

Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði eru haldin í september í 4., 7. og 9.bekk og enska í 9.bekk. Nemendum er skylt að taka könnunarprófin í 4. – 7.bekk. Í samráði við umsjónarkennara og foreldra ákveða nemendur hvort þeir taki könnunarprófin í 9.bekk.

· Samræmd könnunarpróf í 7. bekk eru 24. og 25. september 2020.
· Samræmd könnunarpróf í 4. bekk eru 30. og 01. október 2020.
· Samræmd könnunarpróf í 9. bekk eru 08., 09. og 10. mars 2021.

Á skólaárinu er áætlað að endurskoða námsmatsstefnu skólans og viðmið um námsmat - og á sama tíma að endurskoða kennslufræðilega stefnu skólans. Áætlað er að fara ítarlega í gegnum gæðaviðmið um skólastarf og marka skýra stefnu og aðferðir innan skólans um gæði námsmats og kennslu. Skimana áætlanir endurskoðaðar út frá skema Háskólans á Akureyri um skimanir.

Markmið

Að námsmat sé vel útskýrt og viðmið eins skýr og mögulegt er.
Að skimana áætlanir séu ítarlegar og skipulagðar.

Niðurstöður og markmið samræmdra mælinga

Markmið skólans er að samræmdar mælingar séu nýttar til þess að fylgja eftir eðlilegum framförum nemenda. Séu nemendur ekki að ná framförum á milli mælinga verði brugðist við og aðferðum breytt. Ásættanlegar framfarir eru metnar í hverju tilviki fyrir sig.

Markmið skólans er að á heildina sé skólinn ávallt að bæta heildarárangur sinn á milli mælinga

Yfirfarið október  2020