Starfsmannastefna

Starfsmannastefna Grunnskóla Bolungarvíkur var unnin upp úr starfsmannastefnu Bolungarvíkur, sem komin var til ára sinna. Starfsmannastefnan var unnin haustið 2019 og verður endurskoðuð aftur haustið 2021.

Starfsmannastefna Grunnskóla Bolungarvíkur

Markmiðið með starfsmannastefnunni er að Grunnskóla Bolungarvíkur hafi alltaf á að skipa hæfum og áhugasömum starfsmönnum sem geta tryggt nauðsynlegt frumkvæði æi störfum og veitt góða þjónustu og brugðist við sibreytiliegum þörfum samfélagsins.

Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum ákveðin starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf.

Leiðarljós

- Virðing fyrir fólki og jákvæðni
- Samvinna og sveigjanleiki
- Jafnræði
- Þekking og frumkvæði

Í þessu felst að Grunnskóli Bolungarvíkur:

- Virði alla starfsmenn sína og viðhorf þeirra
- Virki starfsmenn til að móta og bæta skólastarfið
- Starfi í anda jafnræðis og jafnréttis
- Bjóði upp á verkefni þar sem hæfileikar hvers og eins fá notið sín
- Stuðli að því að starfsmenn geti aukið þekkingu sína og starfshæfni
- Leggi áherslu á gæði starfs
- Upplýsi starfsmenn um hlutverk þeirra og ábyrgð

Skýrar og einfaldar reglur eiga að gilda um samskipti, boðleiðir og upplýsingarstreymi milli starfsmanna og skólastjórnenda.

Þetta gerir þær kröfur til starfsmanna að þeir:

- Sýni gagnkvæma virðingu
- Séu viðbúnir þróun og breytingum og taki þátt í þeim
- Viðhaldi þekkingu sinni og auki við hana
- Sinni starfi sínu af trúmennsku og metnaði
- Sýni ábyrgð

Nánari útfærsla

1. Ráðningarréttur starfsmanna

Laus störf

Grunnskóli Bolungarvikur skal auglýsa laus störf í samræmi við lög og reglur. Gæta skal jafnræðis í ráðnigarferlinu. Ráðning skal byggjast á hæfni umsækjanda til að inna auglýst starf af hendi. Við ráðningu skal taka mið af jafréttisáætlun kaupstaðarins. Í ráðningarviðtali skal gæta jafnræðis og gengið skal frá ráðningu með formlegum hætti.

Jafnrétti

Grunnskóli Bolungarvíkur skal virða jafnréttiráætlu Bolungarvíkurkaupstaðar. Þess skal gætt að gera ekki upp á milli starfsmanna í kjörum vegna kynferðis, kynþáttar, stjórnmálaskoðana og trúarskoðana eða af öðrum ámálefnalegum ástæðum. Stjórnendum ber að stuðla að markvissri aðlögun starfsmanna á vinnustað og huga að íslenskunámi ef þurfa þykir.

Starfslok

Fyrir uppsögn starfsmanns þurfa að vera málefnalegar ástæður. Starfsmaður á rétt á skriflegum rökstuðningi fyrir ákvörðun um uppsögn, óski hann þess innan 14 daga frá uppsögn. Sé um að ræða meintar ávirðingar í starfi, ber yfirmanni að veita á minningu en gefa starfsmanni fyrst tækifæri til að tjá sig um málið. Gefa skal starfsmanni kost á starfslokasamtali við stjórnanda.

2. Símenntun, starfshæfni og starfsþróun

Símenntun

Grunnskóli Bolungarvíkur beitir sér fyrir því að starfsmenn eigi kost á símenntun innan sem utan stofnunarinnar til að auka þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist í starfi. Það er jaft á ábyrgp starfsmanns sem yfirmanns að viðhalda og bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi.

Starfsþróunarsamtöl

Grunnskóli Bolungarvíkur vill að starfsmenn fái notið hæfileika sinna í starfi. Starfsmenn skólans eiga rétt á starsþróunarsamtölum a.m.k. einu sinni ári ári. Tilgangurinn með samtölunum er að tryggja að kröfur og væntingar yfirmanna og starsmanna séu ljósar og að samráð sem haft um umbætur þes sem þeirra er þörf. Í starfsþróunarsamtölum fer fram umræða um fræðsluþörf og leiðir til útbóta, starfsmanni á einnig að gefast tækifæri til að geta rætt líðan sína á vinnustað, frammistöðu og um óskir sínar um starfsþróun.

Starfsþróun

Starfsmenn skulu leitast við að laga sig að þeim kröfum sem starf þeirra gerir til þeirra, svo sem vegna tæknifræðilegrar og faglegrar þróunar og vera reiðubúnir að þjálfa sig til nýrra og breyttra verkefna.

3. Vinnuumhverfi

Samskipti

Grunnskóli Bolungarvíkur vill stuðla að trausti í samskiptum milli starfsmanna sinna og leggur áherslu á að jafnræði ríki í samskiptum starfsmanna sinna. Auk þess vill Grunnskóli Bolungarvíkur stuðla að góðum starfsanda og að starfsmenn sýni samstarfsmönnum sínum og öðrum tilhlýðilega virðingu, umburðarlyndi og jákvætt viðmót.

Aðgerðir ef samskiptareglur eru brotnar

Starfsmaður, sem með orðum, látbragði eða atferli, ógnar, truflar eða ögrar öðrum á vinnustað, leggur starfsmann í einelti eða sýnir honum kynferðislega áreitni, telst brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Slík hegðum getur leitt til áminningar og brottreksturs.

Vinnuvernd

Stjórnendum ber að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi. Það eru gagnkvæmir hagsmunir skólans og starfsmanna hans að vellíðan og heilbriði starfsmanna sé haft að leiðarljósi. Starfsmenn bera ábyrgð á að leggja rækt við eigin heilsu. Vinnuumhverfi skal vera laust við hættuleg efni og aðra vá eins og kostur er. Jafnframt ber starfsmönnum að fylgja þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra, um öryggi og gætni í starfi. Á vinnustað þar sem meðherð hættulegra efna og áhalda er nauðsynleg starfseminni, skal tryggja að fyllsta öryggis sé gætt og skýrt kveðið á um hvernig brugðist skuli við óhöppum og hættu.

Vinnustaður án vímuefna

Grunnskóli Bolungarvíkur vill halda vinnustaðnum reyklausum. Notkun vímuefna starfsmanna við störf er óheimil.

4. Launastefnu og launaákvarðanir

Launastefna

Markmið Grunnskóla Bolungarvíkur er að hæfir starfsmenn veljist til starfa hjá stofnuninni, þeir uni þar hag sínum og hafi metnað til að takast á við þau verkefni sem bíða úrlausnar.

Launaákvarðanir

Farið er eftir lögum og kjarasamningum við ráðningu starfsmanna við Grunnskóla Bolungarvíkur.

5. Ábyrgð og skyldur stjórnenda og annarra starfsmanna

Stjórnendur og starfsfólk Grunnskóla Bolungarvíkur bera sameiginlega ábyrgð á að veita fræðslu/kennslu og tryggja að langtímamarkmiðum sé náð. Stjórnendum ber að tileinka sér góða og nútímalega stjórnunarhætti. Þeir felast m.a. í jákvæðu viðhorfi til samstarfsmanna, virku upplýsingarstreymi og dreifingu valds og ábyrgðar. Stjórnandi skal jafnan leitast við að hafa samráð við starfsmenn sína um málefni skólans og beita sér fyrir víðtækri sátt um þau. Stjórnendur bera ábyrgð á störfum starfsmanna og eiga að vinna að þeim markmiðum sem sett hafa verið. Stjórnendur bera ábyrgð á að starfsmannastefna grunnskólans sé færð í skipurit.

Lögð er áhersla á að starfsmenn séu stundvísir og við störf á þeim tíma sem samið hefur verið um og fram kemur í ráðningarsamningi. Stjórnendum ber að fylgjast með mætingum starfsmanna. Starfsmenn eiga að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi í hvívetna og gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Þeir eiga að vinna með öðrum starfsmönnum af heilindum að markmiðum sem starfseminni eru sett. Þeim ber að virða trúnað um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og helst þessi þagnarskylda þótt látið sé af starfi. Stjórnendum og starfsmönnum ber að hafa í heiðri ýtrustu kröfur um ráðvendni, heiðarleika og réttlætiskennd í stöfum sínum í þágu grunnskólans.

6. Eftirlit með framkvæmd og heimildir fyrir stöðum

Stjórnendur skólans ásamt bæjarstjóra eru ábyrgir fyrir starfsmannahaldi í heild sinni go skulu stjórnendur leita heimilda til bæjarstjóra varðandi stöðuveitingar, nema um endurnýjun á heimild sé að ræða. Eigi má ráða í nýja stöðu nema fyrir liggi heimild í fjárhagsáætlun ársins en stjórnendur geta sótt til bæjarráðs um auknar heimildir innan fjárhagsáætlun ársins, að gefnum rökstuðningi. Skipurit ásamt starfslýsingum kveði skýrt á um hvernig valdi, ábyrgð og ákvörðunum er háttað. Upplýsingar þessar liggja fyrir og eru uppfærðar reglulega miðað við gildandi stjórnskipulag.

Siðareglur starfsmannaGrunnskóla Bolungarvíkur

Starfsmenn Grunnskóla Bolungarvíkur

- Vinna að því að mennta nemendur og stuðla að alhliða þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun.
- Ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmyns þeirra og sýna sérhverjum einstakling virðingu, áhuga og umhyggju.
- Ber að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í skólastarfi, vinna gegn fordómum og mega ekki mismuna nemendum t.d. vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða.
- Skal leitast við að skapa góðan starfsanda, réttlátar starfs- og umgengnisreglur og hvetjandi námsumhverfi.
- Leitast við að vekja með nemendum sínum virðingu fyrir umhverfi sínu og menningarlegum verðmætum.
- Ber að viðhalda starfshæfni sinni, aukahana og fylgjast með nýjungum og umbótum á sviði skólamála.
- Ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og gæta þess að upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séru áreiðanlegar og réttar.
- Skulu virða ákvörðunarrétt forráðamanna nemenda og hafa ekki samband um málefni nemenda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla nema slíkt sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins.
- Ber að gæta trúnaðað við nemendur og forráðamenn.
- Ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í að marka stefnu og móta daglegt starf í skólanum.
- Ber að sýna hvert öðru fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.
- Skulu gæta heiðurs og hagsmuna kennarastéttarinnar.

Yfirfarið nóvember 2019