Skólareglur

Skólareglur

Samkvæmt reglugerð nr.1040/20011 skal hver grunnskóli setja sér skólareglur þar sem fram koma skýr viðbrögð við brotum á reglunum. Stuðlað sé að jákvæðri hegðun og miðað sé að því að rækta persónulegan þroska og hæfni nemenda. Skólareglur varða allt skólasamfélagið, þ.e. starfsfólk skólans og stjórn hans, nemendur og foreldra. Skólareglur eru settar í samráði við skólaráð og er leitast við að ná sem víðtækastri sátt um þær. Á hverju ári eru skólareglur kynntar nemendum og foreldrum þeirra og þær eru birtar á vef skólans. Umsjónarkennarar fjalla um reglurnar, þýðingu þeirra og hlutverk með nemendum eins oft og þurfa þykir. Í skólareglum er kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, stundvísi, ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð og skyldur.

Skólareglur Grunnskóla Bolungarvíkur má sjá hér fyrir neðan.

Almenn umgengni

 • Við göngum vel um skólann, berum virðingu fyrir eigum annarra og umhverfinu og stuðlum að öryggi og vellíðan. 
 • Skólinn er vinnustaður og sameign okkar allra. Þess vegna göngum við vel um skólann okkar, geymum yfirhafnir og skó í fatahengi og notum ruslafötur.
 • Grunnskóli Bolungarvíkur fylgir landslögum um börn og reiðhjól. Foreldrar bera ábyrgð á að leiðbeina börnum sínum að fylgja almennum umferðarreglum, velja leið í skólann sem tryggir að þau geti hjólað á gangstéttum og farið yfir á gangbraut.  Bent er á að mikil þrengsli eru á skólalóðinni og hætta er á að hjólin verði fyrir hnjaski. Skólinn tekur ekki ábyrgð á þessum tækjum.  Ekki er heimilt að vera á hjólum/hlaupahjólum á skólalóðinni á skólatíma, nema með sérstöku leyfi.
 • Við notum frímínútur til útiveru og klæðumst eftir veðri. Útivera í frímínútum er frjálst val fyrir 8. – 10. bekk.
 • Nemendur  yfirgefa ekki skólalóðina á skólatíma án leyfis.   Ef nemendur yfirgefa skólalóðina eru þau á ábyrgð foreldra.
 • Nemendur í 1.-7.bekk mega ekki koma með síma og snjalltæki í skólann. Ef um sérstök tilfelli er að ræða þarf leyfi bæði foreldra og kennara. Nemendur í 8. – 10. bekk  nota ekki síma og önnur tæki í tímum nema með sérstöku leyfi kennarans. Símarnir og önnur tæki nemenda eru á ábyrgð þeirra í skólanum, tjón vegna þjófnaðar eða skemmda verður ekki bætt af hálfu skólans.
 • Á ferðalögum geta nemendur haft með sér síma en verða að hlíta þeim reglum  sem starfsfólk setur í ferðunum. Engin truflun af völdum GSM síma eða snjalltækja má vera í kennslustundum. Við brot á þessum reglum skal nemandi slökkva á síma sínum og leggja frá sér á viðeigandi stað. Við endurtekin brot verður leitað samstarfs við foreldra.
 • Leyfi kennara eða skólayfirvalda þarf til að taka myndir, hljóð- eða myndskeið. Gildir það í öllu skólastarfi og hvar sem farið er á vegum skólans.
 • Í 1. – 5. bekk notum við aldrei tyggigúmmí í kennslustund. Í 6. – 10. bekk er það undir kennurum komið hvaða reglur gilda um slíkt.

Samskipti / háttsemi

 • Við virðum hvert annað sem einstakling, erum kurteis og sýnum hvort öðru tillitssemi, umburðarlyndi og umhyggju.  
 • Skólasamfélagið samanstendur af nemendum, foreldrum og starfsfólki  skólans.
 • Samskipti skulu einkennast af gagnkvæmri virðingu og vinsemd.
 • Allir í skólanum hafa sitt hlutverk, nemendum ber að fara eftir fyrirmælum starfsfólks skólans.
 • Skólinn er vinnustaður okkar allra, hver nemandi og starfsmaður á rétt á því að fá frið við leik og störf í skólanum.
 • Við vinnum saman að jákvæðum skólabrag.
 • Við komum fram af prúðmennsku í skólanum og annars staðar á hans vegum.
 • Ofbeldi er ekki samþykkt í orðum né gjörðum.
 • Við sinnum námi okkar eftir bestu getu.

Skólasókn

 • Við virðum skólaskyldu, mætum stundvíslega, vel undirbúin og með þau gögn sem nota skal.
 • Það er skólaskylda.
 • Foreldrum ber að tilkynna um forföll nemenda  samdægurs til skólans og verða að sækja um skriflegt leyfi ef um fleiri en tvo daga er um að ræða.
 • Foreldrar  bera ábyrgð á námi barnsins ef um langtímaleyfi er að ræða.
 • Við erum stundvís og berum virðingu fyrir tíma annarra, allsstaðar.
 • Ef nemandi mætir of seint eða er fjarverandi í tíma er það skrá í mentor. Foreldrar hafa aðganga að skráningum barna sinna og ver að fylgjast með stundvísi þeirra.

Punktakerfi vegna mætinga

 • Komi nemandi of seint í kennslustund fær hann einn punkt, tvo ef hann er fjarverandi og þrjá ef honum er vísað úr tíma.
 • Seint telst það ef nemandi kemur eftir að starf er hafið, en innan við 20 mínútur liðnar af tímanum.
 • Það telst óheimil fjarvist ef nemandi mætir eftir að kennslustund er hálfnuð eða mætir alls ekki í tíma án þess að hafa fengið leyfi fyrirfram.
 • Skólasókn telur á hverri námsönn fyrir sig.
 • Skólasóknareinkunn byggir á eftirfarandi punktakerfi 
Punktar Einkunn
0-4 A
5-13 B
14-35 C
36-60 D
61- E

Kennarar skulu skrá í dagbók nemanda ef þeir hafa samband heim eða halda fundi vegna ástundunar. Fari punktar vegna seinkomu eða fjarvista yfir ákveðinn fjölda er gripið til eftirfarandi aðgerða: 

10 punktar Umsjónarkennari hefur samband við forráðamanna og gerir honum grein fyrir stöðunni. Leitað er leiða til úrbóta.
20 punktar Umsjónarkennari fundar með nemanda og forráðamanni þar sem leitað er leiða til að bæta ástandið.
30 punktar Umsjónarkennari fundar með nemanda og forráðamanni hans þar sem leitað er leiða til að bæta ástandið. Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri mætir á fundinn ásamt fulltrúa barnaverndar
40 punktar Máli nemanda vísað til nemandaverndarráðs og áfram til barnaverndarnefndar. Eftir að máli hefur verið vísað til nefndarinnar vegna slakrar skólasóknar skal umsjónarkennari fylgjast með mætingum og senda starfsmanni barnaverndar vikulega yfirlit yfir mætingar  
 • Ef nemanda er vísað úr kennslustund hringir viðkomandi kennari heim til nemanda, greinir frá málavöxtum og býður upp á fund með nemanda og forráðamanni.
 • Kennari skal einnig láta umsjónarkennara vita.
 • Ef slíkt gerist oftar en einu sinni skal vísa nemanda til skólastjóra sem tekur ákvarðanir um framhald málsins.
 • Foreldrar og umsjónarkennari eru látnir vita og nemandinn mætir ekki í fleiri kennslustundir þann daginn.
 • Ef brottvísanir eru ítrekaðar/ef framkoma lagast ekki er hægt að vísa nemanda úr skóla meðan mál hans er kannað og fundin viðeigandi lausn.
 • Slíkt getur jafnframt leitt til þess að viðkomandi nemandi verði útilokaður frá þátttöku í ferðum og/eða samkomum á vegum skólans um lengri eða skemmri tíma.

Afskriftir og umbætur á mætingu:

 • Hafi enginn punktur verið skráður á nemanda í þrjár vikur fækkar punktum um 12.
 • Eftir það fækkar punktum um fjóra fyrir hverja viku.
 • Ef nemandi fær punkt byrjar kerfið upp á nýtt þ.e. það verða að líða þrjár vikur o.s.frv.

Ástundun

 • Við berum ábyrgð á námi okkar, námsgögnum, tækjum og leggjum metnað í vinnu okkar.
 • Við mætum undirbúin í skólann með öll þau gögn sem við þurfum að nota.
 • Við göngum vel um skólann okkar.
 • Við förum vel með öll námsgögn og tæki skólans, ásamt okkar eigin.
 • Við leggjum okkur fram í námi og starfi, tökum  tilskilin próf og námsmat.

Hollusta og heilbrigðar lífsvenjur
Við tileinkum okkur heilbrigða lífshætti.

Hvíld
Mikilvægt er að nemendur fái nægan svefn og hvíld. Góð hvíld stuðlar að bættri einbeitingu og jákvæðu hugarfari.

Næring
Við komum með hollt og næringarríkt morgunnesti sem við neytum í nestistíma í matsal og yngsta stig hjá kennara. Í boði er að kaupa mataráskrift í hádeginu eða koma með hollt nesti og borða í matsal. Hafragrautur, lýsi og ávextir eru í boði á skólatíma. Sælgæti og gosdrykkir eru óheimil á skólatíma, nema í undantekningartilvikum með leyfi skólastjóra.

Hreyfing
Regluleg hreyfing eykur orku, einbeitingu og vellíðan. Við nýtum okkur þau tækifæri sem gefast til útivistar og hreyfingar.

Hreinlæti
Við gætum alltaf fyllsta hreinlætis og snyrtimennsku. Eftir íþróttatíma á að fara í sturtu.

Í skólanum og í ferðum á vegum skólans er notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna stranglega bönnuð.

Ábyrgð, réttindi og skyldur   

 • Við virðum skólareglur og berum ábyrgð á framkomu okkar og eignum. Förum eftir fyrirmælum starfsfólks í öllu er skólann varðar.
 • Skólareglur eru settar til að stuðla að öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks og okkur ber að fara eftir þeim. Við höfum rétt á að lýsa skoðun okkar í þeim málum sem okkur varðar og skal tekið réttmætt tillit til þeirra í samræmi við aldur og þroska.
 • Framkoma okkar skal einkennast af virðingu, vinsemd og umburðarlyndi. Við berum sjálf ábyrgð á persónulegum verðmætum, sem komið er með í skólann.  Óheimilt er að koma með tæki og tól í skólann  sem geta valdið skaða sé þeim beitt á rangan hátt.
 • Skólareglur eru í fullu gildi á öllum samkomum og í ferðum á vegum skólans, nema annað sé tekið fram.

Brot á skólareglum

Þrep 1

 • Þras, ögrun, rifrildi
 • Slæm umgengni
 • Truflun í leik og/ eða starfi

Viðurlög

 • Starfsmaður ræðir einslega við nemanda.
 • Nemanda er leiðbeint og lögð er áhersla á að hann þekki regluna og sýni vilja til þess að gera betur næst.
 • Lögð er áhersla á virðingu og að starfsmaður hrósi nemanda fyrir samvinnu.
 • Ef nemandi hefur ítrekað sýnt 1.þreps hegðunarfrávik, samsvarar það 2. þrepi og skal viðbrögðum framfylgt samkvæmt því.

Þrep 2 ( skólaregla 2,3,5,7)

 • Særandi og niðrandi orðbragð, hæðni.
 • Neita að fylgja fyrirmælum
 • Ósannsögli, svik, svindl
 • Áreitni, hrekkir, stríðni
 • Áflog og erfið samskipti

Aðgerðir og viðurlög

 • Kennari hefur samband við foreldra/forráðamenn og skráir atvikið í mentor eða tiltekin samskiptablöð. Ef nemandi sýnir ekki bætta hegðun boðar umsjónarkennari foreldra /forráðamenn til fundar og lausna er leitað.
 • Ef nemandi hefur ítrekað sýnt 2.þreps hegðunarfrávik, samsvarar það 3. þrepi og skal viðbrögðum framfylgt samkvæmt því.

Þrep 3

 • Alvarleg truflun á skólastarfi
 • Ofbeldi og einelti
 • Bein ögrun eða óhlýðni
 • Þjófnaður eða skemmdarverk
 • Að nota eða hafa undir höndum vopn, vímuefni, tóbak eða tóbakslíki.

Aðgerðir og viðurlög

 • Starfsmaður lætur skólastjórnendur vita að 3. þreps máls sé komið upp.
 • Skólastjórnendur taka ákvörðun um framvindu málsins í samræmi við viðbragðsáætlanir skólans. Hann skráir málið og úrvinnslu þess í Mentor og gerir umsjónarkennara grein fyrir stöðu mála.
 • Haft er samband við foreldra/forráðamenn eins fljótt og hægt er og tryggt að upplýsingarnar séu mótteknar. Fundur boðaður.
 • Nemandi fer ekki aftur inn í eigin bekkjaraðstæður fyrr en fundað hefur verið og málið til lykta leitt. Skoða þarf frímínútur sérstaklega.
 • Lausnarleiðin er ákveðin í samráði við þá aðila sem málið varðar.
 • Finnist ekki viðunandi lausn er málinu vísað til fræðslumálaráðs.
 • Vísa má nemanda tímabundið úr skóla sbr. 14.gr laga um grunnskóla nr. 91/2008
Yfirfarið nóvember 2019